top of page

Villkor

Allmänna villkor och GDPR

Välkommen till Animatch. När du går med i Animatch så ingår du i vårt community av medlemmar som älskar sina djur och är intresserade av avel. Tjänsten Animatch (nedan kallad “Tjänsten”) är en tjänsteplattform där personer (nedan kallade “Användare”) kan få kontakt med andra personer och deras djur. 

 

Våra allmänna villkor innehåller information du behöver ta del av (“Allmänna vilkoren”) tillsammans med övriga villkor som finns på Animatchs webbplats (“Webbplatsen”) och i Animatchs applikation för mobiltelefoner (“Appen”) beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Animatchs tjänster (gemensamt definierade som “Tjänsterna” eller enskilt som (“Tjänst”). Var god och läs igenom villkoren noga.

 

Nedan hittar du våra allmänna villkor som i stort sätt handlar om att:

 

Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om innehållet för användning av Animatchs tjänster;

måste respektera Animatchs immateriella rättigheter och inte reproducera vår tjänst, måste ha rättigheterna för den information du lägger upp, du får inte lägga upp något som kan vara olagligt, du måste förstå att Animatch har ett begränsat ansvar för tjänstens tillgänglighet och tillhandahållandet av korrekt information; du ska vara medveten om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

 

Immateriella rättigheter

Allt material i Tjänsten, inklusive Webbplatsens och Appens layout omfattas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immateriella rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen och i Appen Animatchs skyddade egendom.

 

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Appen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Animatch.

 

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till annan persons innehåll eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en länk till webbplatsens startsida i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsens material i en frame eller pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Animatch som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

 

All otillåten användning av Animatchs immateriella rättigheter kan medföra ersättningsskyldighet och/eller straffansvar.

 

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen eller i Appen. T.ex. bilder, filer och texter (”Användargenererat Innehåll”). Animatch gör inte gällande någon äganderätt till det Användargenererade Innehållet.

 

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade Innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en text), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade Innehållet på Webbplatsen och i Appen enligt de Allmänna Villkoren.

 

Du garanterar att det Användargenererade Innehållet inte innehåller annans upphovsrättsligt skyddade material, logotyp eller annan immateriell rättighet som du inte har fått rättighetshavarens tillstånd att använda.

 

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade Innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade Innehållet och att Animatch även kan komma och har rätt att använda det Användargenererade Innehållet i marknadsföringssyfte. Genom att lägga upp Användargenererat Innehåll vid införandet av en annons, ger du Animatch en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade Innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Animatchs rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort.

 

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Animatch för Animatchs användning av det Användargenererade Innehållet.

 

Ansvar

Animatch garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Animatchs kontroll och Animatch ställer inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Animatch kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen eller Appen och dess innehåll.

 

Du som användare ansvarar för att dina registrerade uppgifter (förnamn, efternamn, djurdata) är korrekta och de överensstämmer med motsvarande folkbokförda och andra registers uppgifter. Det är endast tillåtet att ha ett konto per användare.

 

Det är endast du som har registrerat dig som användare som får genomföra matchning utifrån det registrerade kontot. Det är inte tillåtet att låta en annan person använda ditt konto i Animatch.

 

Regler för annonsering och användning av Tjänsten

Det är inte tillåtet att lägga upp ovederhäftiga/orealistiska erbjudanden. Animatch förbehåller sig rätten att ta bort en profil eller avbryta en pågående matchning mellan djurägare som anses falla inom denna kategori. Det är olaglig att utöva bedräglig verksamhet eller verksamhet som skadar tredje parts rättigheter eller säkerhet, skada allmän ordning eller överträda gällande lagar och förordningar, göra intrång i tredje parts datasystem eller genomföra varje annan aktivitet som kan skada, kontrollera, sammanfalla med eller hänvisa hela eller delar av en tredje parts datasystem eller bryta mot dess integritet eller säkerhet,

sända e-postmeddelanden som inte efterfrågats och/eller marknads-bearbetnings- eller reklambudskap-manipulera i syfte att förbättra jämförelsen för en app eller en webbplats som tillhör tredje part,bidra eller uppmana till en eller flera av ovanstående verksamheter, oavsett form eller sätt rent allmänt utföra sådant som utnyttjar Tjänsterna i andra syften än de tagits fram för.

 

Det är absolut förbjudet för Användarna att för eget eller tredje parts bruk kopiera och/eller ändra konceptet, tekniken eller varje annan beståndsdel i Appen eller Webbplatsen.

 

Det är förbjudet att på en annan webbplats placera någon del av Appen eller Webbplatsen utan skriftligt tillstånd i förväg från Animatch, eller använda någon metatag eller kod eller annan mekanism som innehåller någon hänvisning till Animatch, Appen eller Webbplatsen, i syfte att styra en person till en annan app eller en annan webbplats, oavsett skälet till detta.

 

Följande är även förbjudet: (i) allt uppträdande som kan avbryta, skjuta upp, sakta ned eller förhindra Tjänsternas kontinuitet, (ii) alla intrång eller försök till intrång i Animatch system, all förskingring av systemresurser för Appen eller Webbplatsen, alla handlingar som kan medföra en oproportionerlig belastning på de senare, alla angrepp på säkerhets- och autentiseringsåtgärder, alla handlingar som kan skada Animatchs eller Användarnas rättigheter och finansiella, kommersiella eller moraliska intressen och rent allmänt handlingar som kan ha negativ inverkan på Animatchs eller tredje parts immateriella rättigheter samt, varje underlåtenhet när det gäller föreliggande allmänna villkor.

 

Det är absolut förbjudet att dra fördel av, sälja eller överlåta hela eller delar av tillgången till Tjänsterna liksom till den information som lagras eller delas där.

 

Åtgärder vid underlåtenhet

Om en användare underlåter att följa någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller mer överträder gällande lagar och förordningar förbehåller sig Animatch rätten att vidta alla lämpliga åtgärder, som att:

 

1: avbryta tillgång till tjänsterna för den användaren som överträdelsen gäller eller är en del av

 

2: på Appen eller Webbplatsen publicera alla information som Animatch anser lämpliga, 

 

3: meddela alla berörda myndigheter, och 

 

4: väcka talan och varje annan rättslig åtgärd.

 

Personuppgifter

Animatch kan samla in och lagra användarens IP-adress som kan avslöja platsen för enheterna när denne kommer åt tjänsterna. Annonsering och visst innehåll kan riktas till dig som användare som ett resultat av detta. Detta för att serva dig med matcher och andra tjänster som du eller andra användare kan komma att dra nytta av som användare. Tjänsterna kommer att leverera innehåll baserat på din nuvarande position och du väljer att dela din plats. Om du godkänner detta kommer din position att lagras på våra servrar eller tredje parts servrar som vi väljer.

 

Din position kommer att användas av Tjänsterna för att visa dig visst innehåll som är knutet till din plats. Du kan alltid inaktivera dessa funktioner eller dra tillbaka ditt samtycke till att dela med dig av din platsinformation. Om du önskar att vi tar bort platsinformation kopplad till ditt konto, kontakta då info@animatch.com. Om du väljer att inte dela med dig av din position kan du inte nyttja vissa funktioner i våra tjänster och kan i vissa fall inte kunna använda vissa delar av tjänsten. När du tar och eller laddar upp en bild i appen eller någon av våra tjänster godkänner du att detta innehåll kan användas av oss i marknadsföringssyfte och delas med andra användare och tredje part. Genom att godkänna våra allmänna villkor accepterar du att vi får samla in information om din profil, telefonmodell, operatör och all information som är kopplad till din telefon från tredje part.

 

Om du inte kan godta Animatchs behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vi dig att avstå från att använda Tjänsterna.

 

Jamjovi AB är personuppgiftsansvarig för Animatchs behandling av personuppgifter.

 

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

Det finns två huvudkategorier av information som Animatch samlar in och behandlar. Informationen i den första kategorin är nödvändig för att du ska kunna använda Tjänsten. Information i den andra kategorin är information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla ytterligare funktioner i syfte att ge dig en förbättrad upplevelse. Viss sådan information behandlar vi med stöd av en intresseavvägning och viss information samtycker du till att vi får behandla.

 

Den första kategorin omfattar:

 

Registreringsuppgifter, såsom för och efternamn, födelsedatum, profilbild, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) och land, som du anger när du registrerar dig hos Animatch samt det anonymiserade kund-ID som genereras när du registrerar dig. Det gäller även djurdata, djurbilder, videos och annan information som är nödvändig när du skapar en djurprofil. Eftersom viss information i Animatch är platsspecifik behöver vi veta i vilket land och stad  du befinner dig i. Det gör det också möjligt för oss att lämna förslag som grundar sig på din ungefärliga geografiska position.

 

Vi  kan även samla viss teknisk data för att optimera din upplevelse. Det kan innefatta url-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Tjänsten, unika enhets-ID, enhets-attribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhets-prestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Animatch-applikationens version. 

 

Den andra kategorin omfattar exempelvis:

 

Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din enhet eller mobila enhet utan att först få ditt samtycke. Om du godkänner användandet av platsdata kan vi använda Informationen för att göra det möjligt för oss att förse dig med funktioner, information, annonser och annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Animatch användare. Om du väljer att dela din specifika platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din enhets operativsystem.

 

Specialkampanjer och erbjudanden: 

 

Animatch kan utifrån vårt intresse av att ta del av din uppfattning om våra Tjänster, att marknadsföra våra Tjänster samt att skapa ett mervärde för dig som användare komma att ge dig möjlighet att delta i kampanjer såsom utlottningar, tävlingar eller enkäter genom Tjänsterna. Du kan alltid välja att inte delta i sådana specialkampanjer genom att ändra dina inställningar i din enhet för mottagande av notiser från oss eller genom att kontakt oss på info@animatch.com. Ändamålen med behandlingen är att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Tjänsterna genom att personanpassa (t.ex. genom att tillhandahålla special- eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, notiser och annonser i eller utanför Tjänsterna) och förbättra din upplevelse av Tjänsterna, för att kommunicera med dig, för marknadsförings- och reklamsyften eller för att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar eller event.

 

I övrigt kan ytterligare en kategori av personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer) och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

 

Lagring och gallring av personuppgifter

Vissa av dina personuppgifter gallras eller anonymiseras i samband med att ditt Animatch-konto avslutas. För det fall Animatch-kontot inte avslutats kan manuell eller automatisk gallring ske på grund av inaktivitet under en period om 24 månader. Information insamlad för att hantera och besvara kommunikation från dig gallras eller anonymiseras 6 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats. Information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten gallras inom 12 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter de tidsgränser som anges ovan om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen. För specialkampanjer lagras dina personuppgifter under den tid ,enkäten, utlottningen, tävlingen eller eventet pågår.

 

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part för det fall de av Animatch anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av Tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

 

Rätt till tillgång till personuppgifter.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Jamojovi AB. Du har även rätt att begära att Jamjovi AB rättar personuppgifter, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter.

 

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Animatch i ett allmänt maskinläsbart format om det är tekniskt möjligt vilket avgörs av Jamjovi AB. Du har även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Jamjovi AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig - t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar Tjänsterna.

 

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du kontakta oss på info@animatch.com.

 

Rätten att ge klagomål

Efter det att Dataskyddsförordningen träder i kraft kan du om du anser att Animatchs (Jamjovi AB:s) behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen ge in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida.

 

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra vår integritetspolicy. Uppdateringar av policyn publiceras på Tjänsten och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Tjänsten. Innan uppdateringen blir gällande informeras du alltid på Tjänsten eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den uppdaterade integritetspolicyn kan du säga upp Tjänsten genom att kontakta oss på info@animatch.com med namnet som användes för att skapa kontot och skriv avsluta så hjälper vi dig.

 

Bolagsinformation

Personuppgiftsansvarig:

 

Jamojovi AB.

 

Orgnr:559276-8112

e-post:  info@jamjovi.com

 

© Jamojovi AB

 

Chatten

Animatch beviljar användaren en icke-exklusiv, ej överlåtbar, begränsad, återkallelig slutanvändarlicens endast för personlig användning för att ansluta till och använda chatten under sessionen. Användning av chatten sker helt på användarens risk och chatten tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet.

 

Animatch garanterar inte att tillhandahållas utan avbrott, inom en viss tid, säkert eller felfritt, 

Teknisk support tillhandahålls efter bästa förmåga av vår kundtjänst.

 

Animatch kan avsluta, ta bort, ändra eller göra tillägg i chatten (eller funktioner inom chatten) efter Animatchs eget tycke. Villkoren gäller även för alla nya, ändrade eller borttagna funktioner. 

 

Användarens skyldigheter 

Användaren måste vara över 16 år för att få gå med i och använda chatten. Användaren är skyldig att använda chatten i enlighet med dessa villkor och för det avsedda syftet.

 

Användaren får inte forcera eller kringgå några elektroniska hinder eller skydd som har införts för att skydda chatten. Användaren får inte på något sätt modifiera, dekompilera, återkonstruera eller ta isär chatten, använda någon enhet eller försöka använda någon motor, programvara, verktyg, agent, skript eller någon annan enhet eller mekanism (inklusive men utan begränsning spindlar, botprogram, crawlers, avatarer eller ”intelligent agents”) på chatten eller reproducera chatten. Användaren förbinder sig att inte försöka komma åt information som ingår i chatten eller i någon tredje parts system som är anslutet till chatten i den utsträckning informationen inte är offentligt tillgänglig eller avsedd för allmänheten.

 

Chatten är öppen för alla som deltar i den, vilket innebär att samtliga deltagare kan se dina kommentarer. Du får inte göra kommentarer som kan utgöra trakasseri, förtal, missbruk, hot, rasism, sexism eller som framkallar eller uppmuntrar till handlingar som kan vara olagliga.

Du får inte spamma eller använda VERSALER överdrivet mycket, du ska använda en hövlig ton i alla dina inlägg/meddelanden och får inte använda grovt språk eller svordomar.

 

Annonsering är förbjuden, inklusive reklam för andra chattar, bloggar eller sociala medier. Du ansvarar helt själv för dina kommentarer och samtycker till att friskriva och hålla oss skadeslösa mot eventuella kostnader och/eller skador, inklusive skadestånd för brott mot upphovsrätten, som vi ådrar oss till följd av dina kommentarer.

 

Du bekräftar och samtycker till att vi, när som helst och utan föregående meddelande till dig, kan radera dina kommentarer och/eller stänga av dig från chatten om vi efter eget godtycke fastställer att (i) du skriver kommentarer som vi enligt nuvarande lagstiftning måste radera, (ii) bryter mot dessa regler eller att (iii) dina kommentarer på något sätt påverkar chatten negativt.

 

Animatch har rätt att använda innehållet för att t.ex. förbättra, utveckla och ändra chatten samt ta fram statistik och annan information i syfte att förbättra och utveckla chatten.

 

Animatch förbehåller sig rätten att omedelbart neka tillgång till chatten för en användare som bryter mot denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse i villkoren.

bottom of page